Prof.Dr. Enver Duran

Prof.Dr. Enver DURAN
Prof.Dr. Enver DURAN

Trakya Üniversitesi Rektörü

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana bilim Dalı Kurucusu

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru ünvanını aldı. 1977 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı, 1980 yılında ise Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığını tamamladı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sırasıyla 1980 yılında Yardımcı Doçent, 1985 yılında Doçent, 1990 yılında ise Profesörlük ünvanını aldı.
1998 yılından bu yana Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürüp, 2004 yılından bu yana ise Trakya Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.
Prof.Dr.Enver DURAN hakkında daha fazla bilgi…
 

Yabancı Dil:

·İngilizce ( YÖK Yabancı Dil Başarı Belgesi Şubat- 1984)

Üyesi Olduğu Dernekler:

 • Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Derneği
 • European Society for Vascular Surgery
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • Ulusal Kardiyoloji Derneği
 • Damar Cerrahisi Derneği

Editör Kurulu Üyesi Olduğu Dergiler:

 • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Damar Cerrahisi Dergisi
 • Fleboloji Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Okmeydanı Tıp Dergisi
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Medeni Hali:

 • Evli , 2 çocuk babası

Hobileri

 • Bilim kurgu romanları-filmleri
 • Seyahat etmek

Verdiği Dersler:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV :

 • Kalp cerrahisine giriş ve tarihçesi
 • İskemik kalp hastalıklarında cerrahi tedavi
·Oklüziv arter hastalıkları
 • Venöz hastalıklar

·Açık kalp cerrahisinde (miyokard , beyin vb.)  organ korunması, total sirkülatuar arrest

 • Karotis  arter hastalıkları

Kalp Damar Cerrahisi Asistan Eğitimi:

 • Koroner arter cerrahi anatomisi
 • Konjenital kalp hastalıklarında anatomik ve fonksiyonel tanı
 • Vasküler  anastomoz teknikleri

·Venöz Hastalıklarda tanı yöntremleri

 • Kardiyak cerrahide preoperatif hazırlık
 • Bebek ve çocuklarda  kardiyopulmoner bypass
 • Femoropopliteal aterosklerotik tıkanmalar
 • Perikardiyal efüzyon ve perikard drenajı
 • Aort koarktasyonu
 • Koroner arter cerrahi teknikleri
 • Triküspid kapağın akkiz hastalıkları
 • Kardiyak travmalar
 • Atrioventriküler kanal defektleri
 • Postenfarktüs mekanik defektleri
 • Vasküler greft enfeksiyonları
 • Aort ve dallarının travmaları
 • Mezenterik arter cerrahisi
 • Aritmilerin cerrahi tedavisi
 • Siyanotik kalp hast. palyatif girişimler
 • Senning operasyonu
 • Retrograd serebral perfüzyon.

Prof.Dr. Enver DURAN’ın Editörü Olduğu Kalp Damar Cerrahisi Kitabı;

İÇİNDEKİLER

CİLT 1

ØGİRİŞ

1.DÜNYADA KALP-DAMAR CERRAHİSİNİN TARİHÇESİ…………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Enver DURAN

qDr. Ümit HALICI

2.TÜRKİYE’DE KALP CERRAHİSİNİN TARİHÇESİ………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Acar TOKCAN

qYrd.Doç.Dr. Hafize YALINIZ

3.TÜRKİYE’DE DAMAR CERRAHİSİNİN TARİHÇESİ…………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Acar TOKCAN

qYrd.Doç.Dr. Hafize YALINIZ

4.KARDİYOVASKÜLER ANATOMİ ……………………………………………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Recep MESUT

5.KARDİYOVASKÜLER FİZYOLOJİ………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Enver DURAN

qDr. Mustafa EDİS

6.KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. İsmet DÖKMECİ

7.KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON…………………………………………………………………………………………………………….

qYrd.Doç.Dr. Alparslan TURAN

qProf.Dr. Zafer PAMUKÇU

8.KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI……………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Turan EGE

9.HEKİM SORUMLULUĞU VE ADLİ TIP………………………………………………………………………………………………………………..

qYrd.Doç.Dr. Gürcan ALTUN

ØPEDİATRİK

10.KARDİYAK EMBRİYOLOJİ…………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Semih BARLAS

11.KONGENİTAL KALP HASTALIĞINDA TERMİNOLOJİ……………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Berent DİŞÇİGİL

12.PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE KARDİYOPULMONER…………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ali KUTSAL

13.PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Fatma Zekiye AŞKAR

qUzm.Dr. Hasan Yurday ÇETİN

14.KONJENİTAL KARDİYAK ANOMALİLERDE PULMONER YATAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………

qYrd.Doç.Dr. Mehmet BOĞA

qDoç.Dr. Berent DİŞÇİGİL

15.SİYANOTİK KALP HASTALIKLARINDA PALYATİF PROSEDÜRLER (ŞANT OPERASYONLARI-PULMONER ARTER BANDİNG-SEPTESTOMİ)………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ferşat KOLBAKIR

16.NONATAL DÖNEMDE ACİL KALP CERRAHİSİ……………………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Aydın AYTAÇ

17.VASKÜLER RİNGLER-TRAKEOESOFAGEAL VASKÜLER KOMPRESİF SENDROMLAR…………………………….

qDoç.Dr. Yüksel ATAY

qProf.Dr. Alp ALAYUNT

18.ATRİYAL SEPTAL DEFEKT…………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Ali KUTSAL

19.COR TRİATRİATUM……………………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Ali KUTSAL

20.SİSTEMİK-PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİLERİ…………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Tufan PAKER

21.VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT……………………………………………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. Atıf AKÇEVİN

qDr. Ahmet ÖZKARA

22.ATRİYOVENTRİKÜLER SEPTAL-VALVÜLER DEFEKTLER  (ENDOKARDİYAL YASTIK DEFEKTLERİ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ünal AÇIKEL

qDr. İsmail YÜREKLİ

23.PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS……………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ertan ONURSAL

24.AORTOPULMONER WİNDOW…………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ertan ONURSAL

25.TRUNKUS ARTERİYOZUS…………………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ertan ONURSAL

26.AORT KOARKTASYONU……………………………………………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Melih US

27.PULMONER ATREZİDE CERRAHİ YAKLAŞIM…………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Emin TİRELİ

qDr. Ali Kubilay KORKUT

28.FALLOT TETRALOJİSİ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Aydın AYTAÇ

29.SUBVALVÜLER AORT STENOZU ……………………………………………………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Ali GÜRBÜZ

qDr. Levent YILIK

qDr. Necmettin YAKUT

30.HİPERTROFİK OBSTRÜKTİF KARDİYOMİYOPATİ…………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Ali GÜRBÜZ

qDr. Cengiz ÖZBEK

qDr. Levent YILIK

31.BÜYÜK DAMAR TRANSPOZİSYONUNDA CERRAHİ TEDAVİ………………………………………………………………………..

qDr. Ersin EREK

qProf.Dr. Tayyar SARIOĞLU

32.TRİKÜSPİT ATREZİSİ’NİN CERRAHİ TEDAVİSİ………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Yüksel BOZER

33.EBSTEİN ANOMALİSİ’NİN CERRAHİ TEDAVİSİ………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Yüksel BOZER

qProf.Dr. Metin DEMİRCİN

34.ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜLE CERRAHİ YAKLAŞIM………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. Yüksel ATAY

qProf.Dr. Emin Alp ALAYUNT

qOp.Dr. Hikmet İYEM

35.HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU…………………………………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Emin Alp ALAYUNT

qDoç.Dr. Yüksel ATAY

qOp.Dr. Faik OKUR

36.ÇOCUK KALP CERRAHİSİ SONRASI YOĞUN BAKIM…………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

37.PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR…………………………………………….

qProf.Dr. Cemil BARLAS

38.PEDİYATRİK KALP NAKLİ, KALP-AKCİĞER NAKLİ……………………………………………………………………………………….

qYrd.Doç.Dr. Mustafa BÜYÜKATEŞ

qDr. Dilek ERER

qDr. G.Levent OKTAR

qProf.Dr. Mehmet Emin ÖZDOĞAN

39.YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE GERÇEKLEŞMESİ OLASI YENİLİKLER………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Cemil BARLAS

ØDAMAR CERRAHİSİ

40.DAMAR CERRAHİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR: REOLOJİ, VİZKOZİTE, REZİSTANS, KOMPLİYANS

qProf.Dr. Gürbüz ÇELEBİ

41.PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE……………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Hasan SUNAR

42.PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKLARDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME………………………………………………..

qProf.Dr. Bilge ÇAKIR

qYrd.Doç.Dr. Ercüment ÜNLÜ

43.DAMAR CERRAHİSİ UYGULANACAK OLGUNUN OPERASYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLMESİ………………

qYrd.Doç.Dr. İlker ALAT

44.DAMAR CERRAHİSİ SONRASI SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR……………………………………………….

qDoç.Dr. Ahmet BALTALARLI

45.İNTİMAL HİPERPLAZİ NEDENLERİ, ÖNLEME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ…………………………………………………….

qProf.Dr. Nevzat DOĞAN

46.PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE  GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UYGULAMALARI – I……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Mustafa PARILDAR

qProf.Dr. Ahmet MEMİŞ

47.PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TEDAVİ UYGULAMALARI – II……………………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Ahmet MEMİŞ

qDoç.Dr. Mustafa PARILDAR

qDr. Celal ÇINAR

48.VASKÜLER GREFTLER-STENTLER…………………………………………………………………………………………………………………..

qYrd.Doç.Dr. İlker ALAT

49.KONJENİTAL VASKÜLER ANOMALİLER…………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Zerrin PULATHAN

50.ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER…………………………………………………………………………………………………………………………….

qYrd.Doç.Dr. Zerrin PULATHAN

51.ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ…………………………………………………………………….

qProf.Dr. Hikmet KOÇAK

qDoç.Dr. Ahmet ÖZYAZICIOĞLU

52.AKUT ARTER TIKANIKLIĞI………………………………………………………………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Ali RAHMAN

53.AORTO-İLİAK TIKAYICI DAMAR HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ ………………………………………………..

qYrd.Doç.Dr. Zerrin PULATHAN

54.FEMORO-POPLİTEAL TIKAYICI DAMAR HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ…………………………………….

qProf.Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ

55.TROMBOANJİİTİS OBLİTERANS (BUERGER HASTALIĞI)……………………………………………………………………………

qProf.Dr. Semih BARLAS

56.PERİFERİK ARTER ANEVRİZMALARI………………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Suat CANBAZ

57.PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI …………………………………………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Yahya ÜNLÜ

qProf.Dr. Münacettin CEVİZ

58.EKSTRAKRANİAL SEREBRAL DAMAR PATOLOJİLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ………………………………………..

qProf.Dr. Erkmen BÖKE

qOp.Dr. Mehmet ÖÇ

qDr. Birkan AKBULUT

qDoç.Dr. Murat GÜVENER

59.DAMAR CERRAHİSİNDE EKSTRAANATOMİK BAYPASLAR: ENDİKASYON-SONUÇLAR………………………..

qProf.Dr. Atılay TAŞDELEN

60.RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON VE CERRAHİ TEDAVİSİ………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Erkmen BÖKE

qProf.Dr. Rıza DOĞAN

qOp.Dr. Murat ÖZKAN

qOp.Dr. Mehmet ÖÇ

61.DAMAR CERRAHİSİNDE GREFT İNFEKSİYONLARI………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. İsa DURMAZ

qDoç.Dr. Hakan POSACIOĞLU

62.DERİN VENÖZ TROMBOZ-PULMONER TROMBOEMBOLİZM………………………………………………………………………

qProf.Dr. Önol BİLKAY

qDoç.Dr. Ufuk ÇAĞIRICI

qUzm.Dr. Çağatay ENGİN

63.VENÖZ YETERSİZLİK SENDROMLARI  (YÜZEYEL VENÖZ YETERSİZLİK-VARİS, DERİN VENÖZ YETERSİZLİK)……………………………………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. Mutasım SÜNGÜN

64.LENF HASTALIKLARI…………………………………………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Suat CANBAZ

65.TORASİK OUTLET SENDROMU…………………………………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Yener YÖRÜK

66.BEHÇET HASTALIĞINDA VASKÜLER TUTULUM…………………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Hasan TÜZÜN

67.DİABETİK AYAK………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

qYrd.Doç.Dr. Hasan SUNAR

68.VAZOSPASTİK DAMAR HASTALIKLARI, KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARINDA  VASKÜLER TUTULUM

qYrd.Doç.Dr. Uğur GÜRCÜN

qDr. Tünay KURTOĞLU

69.KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGULARININ TEDAVİSİNDE  VASKÜLER CERRAHİ UYGULAMALARI (ANJİYOACCESS)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU

CİLT 2

ØERİŞKİN KALP CERRAHİSİ

70.KALP HASTALIKLARINDA TANI: EKOKARDİYOGRAFİ………………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Osman AKDEMİR

71.KALP HASTALIKLARINDA TANI: ANJİYOGRAFİ, KATETERİZASYON………………………………………………………..

qDoç.Dr. Armağan ALTUN

72.KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ…………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Gülay DURMUS ALTUN

qYrd.Doç.Dr. Meryem KAYA

qYrd.Doç.Dr. Mahmut YÜKSEL

q Prof.Dr. Şakir BERKARDA

73.ERİŞKİN KALP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Cavidan ARAR

qProf.Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

74.ERİŞKİN KALP CERRAHİSİNDE RİSK STRATİFİKASYONU…………………………………………………………………………..

qDoç.Dr. Cem ALHAN

75.KALP AKCİĞER MAKİNESİ-EKSTRAKORPOREAL SİRKÜLASYON……………………………………………………………..

qYrd.Doç.Dr. Osman SARIBÜLBÜL

76.AÇIK KALP CERRAHİSİNDE SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT……………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Turan EGE

77.ERİŞKİN KALP CERRAHİSİNDE MİYOKARD KORUNMASI……………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Serdar AKGÜN

78.AÇIK KALP CERRAHİSİNDE KAN KORUMA TEKNİKLERİ……………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Hasan SOLAK

qYrd.Doç.Dr. Niyazi GÖRMÜŞ

79.ERİŞKİN KALP CERRAHİSİ SONRASI YOĞUN BAKIM…………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

80.AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR…………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Tamer BAKALIM

81.DÜŞÜK KARDİYAK DEBİ SENDROMU, İNTRAAORTİK BALON POMPASI,  GEÇİCİ MEKANİK SİRKULATUAR DESTEK…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. İlhan MAVİOĞLU

82.AORT KAPAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Ali TELLİ

qDoç.Dr. Fatih İSLAMOĞLU

qDr. Halil UÇ

83.MİTRAL KAPAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ……………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Öztekin OTO

qDr. Kıvanç METİN

84.MİTRAL KAPAK HASTALIKLARINDA TAMİR PROSEDÜRLERİ……………………………………………………………………

qProf.Dr. Münevver YÜKSEL

qDoç.Dr. Tahir YAĞDI

qDr. Çağatay ENGİN

85.MİTRAL KAPAK TAMİRLERİNDE RİNG ANÜLOPLASTİNİN DÜNÜ-BUGÜNÜ………………………………………………

qProf.Dr. Afksendiyos KALANGOS

qYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU

86.MULTİPL KAPAK PATOLOJİLERİNDE STRATEJİ…………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Murat DİKMENGİL

87.KOMBİNE KORONER ARTER HASTASI-KAPAK HASTASINA YAKLAŞIM …………………………………………………

qDoç.Dr. Cem ALHAN

88.KALP KAPAK PROTEZLERİ; MEKANİK, BİYOLOJİK, ALLOJENİK:  SEÇİMDE ETKİLİ FAKTÖRLER, UZUN DÖNEM SONUÇLAR……………………………………………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. İhsan İŞKESEN

89.TRİKÜSPİT KAPAĞIN EDİNSEL HASTALIKLARI…………………………………………………………………………………………….

qYrd.Doç.Dr. Erdem ÖZKISACIK

90.ENDOKARDİTLER……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. TANZER ÇALKAVUR

91.ATEROSKLEROZ EPİDEMİYOLOJİSİ VE PATOGENEZİ………………………………………………………………………………….

qDr. Gülcan KURU

qProf.Dr. Ali OTO

92.KORONER ARTER HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİ ……………………………………………………………………………….

qProf.Dr. Bingür SÖNMEZ

qDr. Harun ARBATLI

qDr. Ergun DEMİRSOY

qDr. Naci YAĞAN

qDr. Oğuz YILMAZ

qDr. Murat ARPAZ

qDr. Faruk TÜKENMEZ

qDr. Deniz ŞENER

93.FULL ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON……………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Ömer IŞIK

qDoç.Dr. Kaan KIRALİ

qDr. Nihan KAYALAR

qDr. Deniz GÖKSEDEF

94.KORONER ARTER HASTALIĞI-KAROTİS ARTER HASTALIĞINDA CERRAHİ YAKLAŞIM……………………….

qDoç.Dr. Atalay METE

95.ÇALIŞAN KALPTE KORONER REVASKÜLARİZASYON…………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Enver DURAN

96.SOL VENTRİKÜL DİSFONKSİYONLU KORONER ARTER HASTALIĞINDA  ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. Fatih İSLAMOĞLU

97.TRANSMİYOKARDİYAL LAZER REVASKÜLARİZASYON……………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Halim SONCUL

98.KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE GREFT AÇIKLIĞININ  İNTRAOPERATİF AKIM ÖLÇÜM TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ……………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Mustafa Çıkırıkçıoğlu

qProf.Dr. Afksendiyos Kalangos

qProf.Dr. Beat H.Walpoth

99.KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA AÇIK KALP CERRAHİSİ………………………………………………….

qProf.Dr. Atılay TAŞDELEN

qOp.Dr. Süleyman ÖZKAN

100.MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN MEKANİK KOMPLİKASYONLARINA CERRAHİ YAKLAŞIM:
SERBEST DUVAR RÜPTÜRÜ, İSKEMİK MİTRAL KAPAK YETERSİZLİĞİ,   POST-MI VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT

qProf.Dr. Mustafa ÖZBARAN

qDoç.Dr. Tahir YAĞDI

101.SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMALARI…………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ

qDoç.Dr. Erkan KURALAY

qYrd.Doç.Dr. Faruk CİNGÖZ

qOp.Dr. Celalettin GÜNAY

qProf.Dr. Ahmet Turan YILMAZ

qProf.Dr. Harun TATAR

102.MİNİMAL İNVAZİV KALP CERRAHİSİ……………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Enver DURAN

qYrd.Doç.Dr. Turan EGE

qDr. Volkan YÜKSEL

103.MİNİMAL İNVAZİV KORONER CERRAHİSİ…………………………………………………………………………………………………….

qDoç.Dr. Hakan POSACIOĞLU

104.KALP CERRAHİSİNDE RE-OPERASYONLAR (KORONER)…………………………………………………………………………….

qProf.Dr. İsa DURMAZ

qDoç.Dr. Tahir YAĞDI

105.KALP CERRAHİSİNDE RE-OPERASYONLAR (KAPAK)………………………………………………………………………………….

qProf.Dr. İsa DURMAZ

qDoç.Dr. Tahir YAĞDI

106.ARİTMİ CERRAHİSİ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Bingür SÖNMEZ

qDr. Ergun DEMİRSOY

qDr. Oğuz YILMAZ

qDr. Harun ARBATLI

qDr. Naci YAĞAN

qDr. Faruk TÜKENMEZ

qDr. Deniz ŞENER

107.İNTRATORASİK AORT ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ………………………………………………………………

qDoç.Dr. Kaan KIRALİ

qDr. Deniz GÖKSEDEF

qDr. Nihan KAYALAR

108.TORAKOABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARININ CERRAHİ TEDAVİSİ…………………………………………………

qProf.Dr. Suat BÜKET

qUzm.Dr. Çağatay ENGİN

109.AORT DİSEKSİYONLARI……………………………………………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Anıl APAYDIN

110.AORT HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ GİRİŞİMLERİ………………………………….

qProf.Dr. Bingür SÖNMEZ

qDr. Harun ARBATLI

qDr. Naci YAĞAN

qDr. Murat ARPAZ

qDr. Ergun DEMİRSOY

qDr. Faruk TÜKENMEZ

qProf.Dr. Füruzan NUMAN

111.AORT CERRAHİSİNDE BEYİN VE MEDULLA SPİNALİS KORUMA YÖNTEMLERİ………………………………………

qDoç.Dr. Anıl APAYDIN

112.ERİŞKİN KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ……………………………….

qProf.Dr. Ahmet Turan YILMAZ

qProf.Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ

qYrd.Doç.Dr. Bilgehan Savaş ÖZ

qDr. Celalettin GÜNAY

qDr. Nezihi KÜÇÜKARSLAN

113.KALP-BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI………………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. İsmail BADAK

114.KALP TÜMÖRLERİ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Hayrettin ŞİRİN

115.PERİKARD HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ……………………………………………………………………………………………………

qYrd.Doç.Dr. Hafize YALINIZ

qProf.Dr. Acar TOKCAN

116.KALP YETMEZLİĞİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ……………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Selim İSBİR

117.UZUN SÜRELİ MEKANİK DOLAŞIM DESTEĞİ  (VENTRİKÜLER ASİST DEVİCE TOTAL ARTİFİCİAL HEART)……………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Adnan ÇOBANOĞLU

qDoç.Dr. Selim İSBİR

118.TOTAL YAPAY KALP…………………………………………………………………………………………………………………………………………

qDoç.Dr. Deniz Süha KÜÇÜKAKSU

119.TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE KSENOTRANSPLANTASYON………………………………………………….

qProf.Dr. Turan BERKİ

qYrd.Doç.Dr. Haluk AKBAŞ

120.KALP NAKLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

qProf.Dr. Mustafa ÖZBARAN

qDoç.Dr. Tahir YAĞDI

121.KALP-AKCİĞER NAKLİ………………………………………………………………………………………………………………………………………

qProf.Dr. Harun TATAR

qDr. Faruk CİNGÖZ

qDr. Celalettin GÜNAY

qDr. Tolga TATAR

122.KALP CERRAHİSİNİN GELECEĞİ-ROBOTİK CERRAHİ………………………………………………………………………………….

qDr. İlhan SANİSOĞLU

qDr. Ertan SAĞBAŞ

qDr. Mustafa GÜDEN

qDoç.Dr. Belhan AKPINAR

Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

 1. Duran E, Karagöz H, Işımer A, Doğan N, Kocailik A, Balkanlı K, Süngün M.: Prostacyclın–Thromboxane Ratıo as Non-Invasive Screening Test for Pulmonary Embolism.  Vascular Surgery, MSC955-1, September 1991.
 2. Karagöz H, Doğan N, Kocailik A, Süngün M, Duran E. Treatment of  Congenital Venous Avalvulosis Using a Surgically Created Autogenous Vein  Valve. Cardiovascular  Surgery; Vol:1 No:2, pp. : 131-133, 1993.
 3. Doğan N, Süngün M, Kocailik A, Bilgen F, Öztek İ, Duran E.: Repair of Peripheral AV Fistulas by Intraluminal Autogenous Venous Bypass Grafting: An  Experimantal Study. International Journal Of Angiology. Vol : 4, Pp:147-150, 1995.
 4. Süngün M, Duran E, Cebeci B, Us M, Saba D, Saygın MG. The Assesment of  Internal Mammary Artery Grafts by Colour Doppler in Coronary Artery Surgery. J Cardiovasc Surg(Torino), Vol: 39, pp: 75-78, 1998.
 5. Baltalarlı A, Us MH, İnan K, Tarhan A, Ege T, Çakır O, Süngün   M, Duran E. Glucose- Insulin- Potassium Solution Improves the Recovery after Coronary Artery Bypass  Grafting. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,  Vol:1, No:3,  2000.
 6. Us M, İnan K, Baltalarlı A, Tarhan A,  Ege T,  Süngün M, Duran E, Öztürk Ö.  Mitral Valve Operations with Right Anterior Minithoracotomy. The Internet Journal of Thoracic and  Cardiovascular Surgery, Vol:1, No:3, 2000.
 7. Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Akata F, Özbay G. Excision of Aortic Vegetation in Brucella Endocarditis. Asian Cardiovasc Thorac Ann Vol: 9, pp: 59-61, 2001.
 8. Duran E, Canbaz S, Ege T, Acıpayam M. Aspirin versus clopidogrel for synthetic graft patency after peripheral arterial bypass grafting. Platelets 2001; 12: 503-4.

9.S Canbaz , T Ege , H Sunar , M Cikirikcioglu , M Acipayam , E Duran . The effects of cardiopulmonary bypass on androgen hormones in coronary artery bypass surgery. J Int Med Res 2002; 30: 9-14.

10.Cikirikcioglu M, Ege T, Sut N, Acipayam M, Cikirikcioglu YB, Duran E. Which factors affect restart smoking after bypass operations? The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2001 Vol 5n1.

11.Canbaz S, Ege T, Saygin G, Sunar H, Duran E. Bilateral popliteal artery aneurysms with rupture and pseudoaneurysm formation on the left. EJVES Extra 2002; 3: 36-8.

12.Sunar H, Duran E. Vegetectomy in Brucella endocarditis.Ann Thorac Surg 2002; 73:2036;discussion 2036.

13.Sunar H, Duran E. Regarding “Bypass graft to the midpopliteal artery with a combined anterior and posterior approach”. J Vasc Surg 2002; 35:1068.

14.Cikirikcioglu M, Duran E. Regarding “Vein transposition in the forearm for autogenous hemodialysis access” and “Basilic vein transposition: An underused autologous alternative to prosthetic dialysis angioaccess”. J Vasc Surg 2002; 36: 202.

15.Cikirikcioglu M, Duran E. Surgical masks in the operating theatre: they are really necessary in cardiovascular procedures. Anaesth Intensive Care 2002; 30: 386-7.

16.Canbaz S, Acipayam M, Gurbuz H, Duran E. False aneurysm of perforating branch of the profunda femoris artery after external fixation for a complicated femur fracture. J Cardiovasc Surg (Torino)  2002; 43: 519-21.

17.Sunar H, Canbaz S, Edis M, Duran E. A different repair technique for carotid artery injury. EJVES Extra 2002; 4: 35-6.

18.Ege T, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Arar C, Edis M, Duran E. The importance of pulmonary artery circulation during cardiopulmonary bypass. J Int Med Res 2002; 31: 17-25.

19.Canbaz S, Ege T, Sunar H, Saygin M, Duran E. Bilateral popliteal artery aneurysms with rupture and pseudoaneurysm formation on the left. Yonsei Medical Journal 2003; 44: 159-62.

20.Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M,  Acıpayam M. The effects of intra-coronary administartion of vitamin E on myocardial ischemia-reperfusion injury during coronary artery surgery. Thorac Cardiovasc Surg 2003; 51: 57-61.

21.Canbaz S, Duran E. Ischemia,reperfusion studies and diabetes mellitus. BJA 2003; 91: 158.

22.Ege T, Canbaz S, Yuksel V, Duran E. Effect of pericardial fluid pro-inflammatory cytokines on hemodynamic parameters. Cytokine 2003; 23: 47-51.

23.CANBAZ S, EDİS M, EGE T, DURAN E. Bilateral Superficial Femoral Artery Aneurysms. The Internet Journal Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003;6 (1):

24.CANBAZ S, EGE T, ERAY İC, DURAN E. False Aneurysm of Radial Artery With Sharp Injury of the Brachial Artery, Median and Ulnar Nerves: An Unusual Presentation.he Internet Journal Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003;6 (1):

25.EGE T, CANBAZ S, PEKINDIL G, DURAN E. Bilateral Retrosternal Dislocation and Hypertrophy of Medial Clavicular heads With Compression to Brachiocephalic Vein. Int Angiol 2003;22:325

26.EGE T, ESKİOCAK S, YÜKSEL V, TAŞKIRAN A, DURAN E. Importance of internal mammary artery perfusion in cardiac ischemia and reperfusion. Perfusion 2003;18:351-6

27.EGE T, DURAN E, YÜKSEL V, ÇAKIR H. An Important Factor in Etiology of Deep Venous Thrombosis: Malignancy. The Internet Journal of Oncology 2004;2

28.EGE T, TUNCBILEK N, CAKIR B, DURAN E. Does Use of LIMA In Coronary Bypass Operations Affect The Flow Patterns of Neighbouring Arteies? The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2004;6

29.SARIKAYA A, EGE T, FIRAT MF, DURAN E. Assesment of Digital Ischemia and Evaluation of Response to Therapy by 99mTc sestamibi Limb Scintigraphy After Local Cooling of the Hands in Patients With Vasospastic Raynaud’s Syndrome. Nuc Med Commun 2004;25:207-211

30.EGE T, ARAR C, CANBAZ S, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, SUNAR H, YÜKSEL V, DURAN E. The Importance of Aprotinin and Pentoxifylline in Preventing Leukocyte Sequestration and Lung Injury Caused by Protamine at the End of Cardiopulmonary Bypass surgery. Thorac Cardiov Surg 2004;52:10-15

31. EGE T, US MH, SUNGUN M, DURAN E. Cytokine Response in Lower Extremity Ischemia/Reperfusion. The Journal of International Medical Research 2004;32:124-131

32.EGE T, HUSEYİN G, YALÇIN O, US MH, ARAR C, DURAN E. Importance of Pulmonary Artery Perfusion in Cardiac Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004;18:166-174

33.CANBAZ S, TURGUT N, HALICI Ü, EGE T, DURAN E. Atherosclerosis and Peripheral Neurologic Problems. Jpn Heart J 2004;45:547-549

34.CANBAZ S, EGE T, HALICI Ü, DURAN E. Effects of Obesity on Risk After Coronary Artery Bypass Grafting. Am Heart J 2004;148:e22

35.EGE T, TATLI E, CANBAZ S, CIKIRIKCIOGLU M, SUNAR H, OZALP B, DURAN E. The Importance of Intrapericardial Drain Selection in Cardiac Surgery. Chest 2004;126:1559-1562

Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1.Doğan N, Duran E, Süngün M, Balkanlı K, Gürler Ç.: Correlation Between  ECG and CPK-MB Enzym Values for Estimation of Myocardial Damage Which Can Occur  During Open Heart Surgery. Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery  4th Annual Meeting. September 23-27, 1990, Antalya – Turkey.

2.Duran E, Doğan N, Kocailik A, Süngün M, Balkanlı K, Öztürk ÖY.: Can Blood Use Be Restricted During Open Heart Surgery? Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery 4th Annual Meeting. September 23-27, 1990, Antalya –Turkey.

3.Doğan N, Süngün M, Bilgen F, Öztek İ, Duran E.: Repair of Peripheral AV Fistulas by Intraluminal Autogenous Venous Bypass Grafting. İnternational College Of Angiology 34th World Congress. July 06-11, 1992, Budapest- Hungary.

4.Duran E, Süngün M, Us MH, İnan K. Surgical intervention in vascular injuries. 2nd Congress of Balkan Military Medical Committee. October 6-9, 1997, Sofia, Bulgaria.

5.Duran E, Us MH, Süngün M, İnan K, Tarhan A, Yılmaz M, Baltalarlı A, Sunar H, Ege T, Cebeci BS, Çakır O, Öztürk ÖY. Mitral valve operations by right minithoracotomy. Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery 11th Annual Meeting. October 1998, Montpellier, France.

6.Duran E, Us MH, Süngün M, İnan K, Tarhan A, Cebeci BS, Cingözbay Y, Çakır O, Saygın G, Öztürk ÖY. Repair of adult type coarctation of aorta. Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery 11th Annual Meeting. October 1998, Montpellier, France.

7.Us MH, Pekedis A, Duran E, Ozturk OY. Pathologic changes of vascular wall due to suture material and suturing technique ( Experimental Study). 50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 20-23, 2001, Budapest, Hungary.

8.Hüseyin F, Ege T, Duran E, Çıkırıkçıoğlu M: Ultrastructural  Changes of Aortic Vegetative Nerves in Coronary Artery Disease. EMAG 2001, September 5-7, 2001,  Dundee, Scotland.

9.Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Süt N, Acıpayam M, Duran E.: Which factors affect smoking cessation after bypass operation?. 4th Coronary Artery Disease Symposium, October 21-24, 2001, Praque, Check Republic.

10.Cikirikcioglu M, Ege T, Canbaz S, Duran E. Incidence of aorto-coronary graft markers usage in Turkey and influencing factors this decision: A national perspective. 10th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 17-19, 2002, Jeju Island, Korea.

11.Taskiran A, Eskiocak S, Ege T, Duran E, Gülen Ş. Myocardial tissue injury started on the ischemic period during coronary bypass. 2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease, May 8-12, 2002, İstanbul, Turkey.

12.Taskiran A, Eskiocak S, Cikirikcioglu M, Duran E, Gülen Ş. The protective effect of myocardial total antioxidant capacity against ischemia-reperfusion injury. 2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease, May 8-12, 2002, İstanbul, Turkey.

13.Sunar H, Canbaz S, Ege T, Cikirikcioglu M, Edis M, Halici U, Duran E. A different repair technique for carotid artery injury. 5th European Congress of Trauma Emergency Surgery, October 1-5, 2002, İstanbul, Turkey.

14.Ege T, Cikirikcioglu M, Sunar H, Canbaz S, Ozalp B, Edis M, Duran E. Isolated radial or ulnar artery laceration- Anastomosis or ligation?: A surgical dilemma. 5th European Congress of Trauma Emergency Surgery, October 1-5, 2002, İstanbul, Turkey.

15.Duran E, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Canbaz S, Yüksel V. Aberrant subclavian artery and Kommerell’s diverticulum: Report of two cases. 5th International Symposium of Clinical Anatomy, October 11-13, 2002, Varna, Bulgaria.

16.Ege T, Cikirikcioglu M, Canbaz S, Sunar H, Arar C, Edis M, Duran E. The effects  of preoperative heparin usage on  postoperative drainage in cardiac surgery. 11th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, February 12-14, 2003, Kuala Lumpur, Malaysia.

17.Cikirikcioglu M, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Gurkan S, Duran E. An approach to the humanitarian medicine applications as a Turkish goverment policy- The goverment supported gratis healthcare YesilKart. Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, 17-20, May, 2003, Geneva, Switzerland.

18.Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Duran E. Klippel- Trenaunay syndrome associated with bilateral polydactyly. Bulgarian Anatomical Society, 16th National Congress of Anatomy, 5-7, June, 2003, Sofia, Bulgaria.

19.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Edis M, Saygin MG, Mesut R. Arterial aneurysms with multipl locations: Case report. Bulgarian Anatomical Society, 16th National Congress of Anatomy, 5-7, June, 2003, Sofia, Bulgaria.

20.Canbaz S, Turgut N, Halıcı Ü, Balcı K, Utku U, Duran E. Electrophysiologic distrubition of phrenic nerve injury during open heart surgery- prospective, controlled, clinical study. 13th Meeting of the European Neurological Society, June, 14- 18, 2003, İstanbul, Turkey.

21.Çıkırıkçıoğlu M, Yoleri E, Saygin MG, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Duran E. An alternative technique for autologous blood transfusion after open heart surgery. 7th European Congress of the International Society of Blood Transfusion, July, 5-9, 2003, İstanbul, Turkey.

22.Ege T, Otkun MT, Çıkırıkçıoğlu M, Gürcan S, Turan P, Acıpayam M, Duran E. Microbial colonization of catheters used in patients with cardiac surgery. Microbiologia Balcanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, September, 4-6, 2003, İstanbul, Turkey.

23.Ege T, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Sunar H, Arar C, Edis M, Yüksel V, Duran E. The importance of pulmonary artery circulation during cardiopulmonary bypass. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress; November 7 – 10, 2003, Istanbul , Turkey.

24.Ege T, Tunçbilek N, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Sunar H, Acıpayam M, Özalp B, Çakır B, Duran E. Does use of LIMA in coronary bypass operations affect the flow patterns of neighbouring arteries? The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress; November 7 – 10, 2003, Istanbul , Turkey.

25.Kayapınar R, Sunar H, Yalçın Ö, Kunduracılar H, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Duran E. The role of activated monocytes in the healing of ischemic myocardium. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress; November 7 – 10, 2003, Istanbul , Turkey.

26.Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Edis M, Duran E. Insitu saphenous bypass in the treatment of infrainguinal prosthetic graft infection. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress; November 7 – 10, 2003, Istanbul , Turkey.

27.EGE T, US MH, SÜNGÜN M, YÜKSEL V, DURAN E. Cytokine Response in Lower Extremity Ischemia/Reperfusion. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 2004, İstanbul, TURKEY

28.EGE T, DURAN E, YÜKSEL V, ÇAKIR H. An Important Factor in Etiology of Deep Venous Thrombosis: Malignancy. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 2004, İstanbul, TURKEY

29.EGE T, ARAR C, CANBAZ S, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, SUNAR H, YÜKSEL V, DURAN E. The Importance of Aprotinin and Pentoxifylline in Preventing the Leucocyte Sequestration and Lung İnjury Caused By Protamine at the End of Cardiopulmonary Bypass Surgery. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 2004, İstanbul, TURKEY

30.EGE T, CANBAZ S, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, ARAR C, EDİS M, DURAN E. Importance of Preoperative Pulmonary Function Test in Cardiac Surgery. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, April 2004, İstanbul, TURKEY

31.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1.Kamalı D, Tokcan A, Duran E, Kaya D, Öztürk ÖY.: Kunduracı Göğsündeki Cerrahi Tedavi. GATA Bülteni, Vol: 19, Pp:  631-639,1977.

2.Kamalı D, Tokcan A, Taşdemir O, Duran E, Böke E, Tatar T.: Ulcus Crurisin Tedavisinde Dairesel Kesinin Değeri. GATA Bülteni, Vol: 20, pp: 25-34,1978.

3.Işıklar H, Narbay D,  Kamalı D, Pektaş O, Baltacıoğlu T, Duran E.: İzole Ventriküler Septal Defektlerin Sağ Ventrikülotomisiz Onarımı. GATA Bülteni, Vol: 21, pp: 95-106,1979.

4.Kamalı D,  Tokcan A, Duran E.: 138 Mitral Komissürotomi Olgusunun Analizi. GATA Bülteni, 21:153-158, 1979.

5.Kamalı D, Işıklar H, Gürler Ç, Narbay D, Tokcan A, Duran E.: Trunkus Çölyakus – A. Mezenterika Superior ve İnferior’un Akut Tıkanmaları. GATA Bülteni, Vol: 21, Pp: 193-204, 1979.

6.Kamalı D, Tokcan A, Baltacıoğlu T, Kaya D, Duran E. : Pneumoretroperituan ile Yapılan Deneysel Lomber Sempatektomi. GATA Bülteni, Vol: 21: Pp: 233-236, 1979.

7. Kamalı D, Tokcan A, Narbay D, Yürütken S, Duran E, Özkarakaş O.: Plevra Hastalıklarından Sonraki Geç ve Devamlı Hastalıklar. GATA Bülteni, Vol 21, pp: 543- 553, 1979.

8.Kamalı D, Tokcan A, Narbay D, Yürütken S, Baltacıoğlu S, Duran E, Özkarakaş O.: Akciğer Dekortikasyonundan Önce ve Sonraki Skenning Araştırmaları (12 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni,  Vol: 21,  pp: 555-560, 1979.

9.Işıklar H, Baltacıoğlu T, Duran E, Narbay D, Pektaş O, Ekici E, Kamalı D.: Duktus Arteriosus Açıklığı Ve Yeni Basit Cerrahi Uygulama. GATA Bülteni, Vol: 21, pp: 595-610, 1979.

10.Kamalı D, Seval M, Tokcan A, Kaya D, Duran E, Taşdelen A.: Açık Kalp Cerrahisi Sırasında ve Ameliyat Sonrası Dönemde Serebral ve Nörolojik Komplikasyonlar. Ankara Numune Hastanesi Bülteni. Vol: 19, No:3: 373-384, 1979.

11.Kamalı D, Yürütken S, Tokcan A, Kaya D, Taşdelen A, Duran E.: Açık Kalp Cerrahisi Sırasında ve Ameliyat Sonrası Dönemde Koagülasyon Bozuklukları. Ankara Numune Hastanesi Bülteni. Vol: 19, No: 3, pp: 397-408, 1979.

12.Işıklar H, Kamalı D, Pektaş O, Coşkun M, Duran E.: Otojen Ven Greftlerinin Yeni Modifiye Arterio-Venöz Şantla Venöz Sistemde Uygulanması (Deneysel Çalışma). GATA Bülteni, Vol: 22, pp: 113-131, 1980

13.Kamalı D, Gürler Ç, Işıklar H, Tokcan H, Duran E,  Haznedaroğlu T.: Ekstremite Arterlerinin Embolik Tıkanmalarının Tedavisi. GATA Bülteni, Vol: 22, pp: 133-143, 1980.

14.Kamalı D, Narbay D, Işıklar H, Duran E, Özkarakaş O.: Plevra Ampiyeminin Cerrahi Tedavisi (120 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni, Vol: 22, pp:  229-238, 1980.

15.Narbay D, Işıklar H, Kamalı D, Gürler Ç, Duran E.: Konstrüktif Perikarditlerde Cerrahi Tedavi ve Preoperatif Dijitalizasyonun Değeri. GATA Bülteni, Vol: 22, pp: 297-307, 1980.

16.Kamalı  D, Narbay D, Duran E, Baltacıoğlu T, Kamalı T, Haznederoğlu T.: Deneysel Kardiyojenik Şokta Yardımcı Dolaşım ve Tıbbi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması. GATA Bülteni, Vol: 22, pp: 529-564, 1980

17.Gürler Ç, Baltacıoğlu T, Duran E.: Diyafragma Hernileri ve Kliniğimizde  Cerrahi Tedavi Uygulanmış Vakalar. GATA Bülteni, Vol: 22,  pp: 701-709, 1980.

18.Gürler Ç, Kamalı D, Baltacıoğlu T, Duran E.: Kronik Oklüzif Damar                    Hastalıklarında Cerrahi Tedavinin Kan Gazları ve Kimyasal  Etkisi(Klinik                                 Çalışma).: GATA Bülteni, Vol: 22, pp: 721-725, 1980.

19.Kamalı D, Narbay D, Tokcan A, Baltacıoğlu T, Taşdelen A, Böke E, Kamalı H, Duran E.: Torakal Aorta Cerrahisinde Görülen Nörolojik Komplikasyonlar. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, pp:  67-77, 1980.

20.Tokcan A, Kamalı D, Narbay D, Taşdelen A, Duran E,  Baltacıoğlu T, Kamalı H, Böke E.: Yardımcı Dolaşım Sistemleri. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, pp: 79-90, 1980.

21.Işıklar H, Baltacıoğlu T, Duran E, Gürler Ç, Narbay D, Pektaş O, Coşkun M.: Alt Ekstremite Ven Defektlerinde Otojen Ven Greftleri(Deneysel Çalışma). Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, pp:  225-234, 1980.

22.Isıklar H, Kamalı D, Pektaş O, Baltacıoğlu T, Duran E, Taşdelen A.: Aorto-İliak Oklüzyonlarda Axillo-Femoral ve Suprapubik Cross-Over By-pass ile İskemik Alt Ekstremitelerin Kanlandırılması. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, pp: 243-258, 1980.

23.Kamalı D, Narbay D, Duran E, Baltacıoğlu T, Özkarakaş O,  Başer Y, Kamalı H.: Spontan Pnömotoraksta Cerrahi Tedavi. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, pp: 263-268, 1980.

24.Kamalı D, Gürler Ç, Narbay D, Duran E, Öztürk Y.: Programlı Pace-Maker (Yurdumuzda ilk Uygulama). Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 20, No: 3, pp: 375-390, 1980.

25.Oral U, Bayhan N, Öner Ü, Duran E.: Süksinilkolinin Kalp Ritmine Etkisi. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, pp: 231-236, 1981.

26.Oral U, Bayhan N, Öner Ü, Duran E.: Pancuronium Bromide’in Kalp Ritmi Üzerine Etkisi. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, pp: 243-248,1981.

27.Oral U, Göktürk H, Duran E.: Althesin Ct 1341’in Klinik Uygulaması. GATA Bülteni, Vol: 24, pp: 119-124, 1982.

28.Narbay D, Öztürk Ö, Baltacıoğlu T, Taşdelen A, Duran E.: İltihabi Orjinli Özafagotrakeal Fistül. GATA Bülteni, Vol: 24, pp: 219-228, 1982.

29.Narbay D, Kamalı D, Duran E, Öztürk Ö, Doğan N.: Anterior Mediastinotomi. GATA Bülteni, Vol: 24, pp: 319-326, 1982.

30.Narbay D, Gürler Ç, Duran E, Öztürk Ö.: Bronkojenik Kistler. Gata Bülteni, Vol: 24, pp:  457-468, 1982.

31.Narbay D, Öztürk Ö, Duran E.: Alt Ektremitenin Masif Lenfanjioması. Gata Bülteni, Vol: 24, pp: 563-571, 1982.

32.Narbay D, Pektaş O, Saban İ, Tatar H, Demirtaş E, Duran E, Taşdelen A.: Sinüs Valsalva Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi(1 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni, Vol: 24, pp: 573-582, 1982.

33.Narbay D, Baltacıoğlu T, Duran E.: Pulmoner Blastoma. GATA Bülteni, Vol: 24, pp: 583-590, 1982.

34.Işıklar H, Duran E, Oral U.: Vazospastik Hastalıklarda Torakal Sempatektominin Değeri. Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 21, No: 3, pp:  215-222, 1982.

35.Duran E.: Maling Plevral Mezotelyomalar. GATA Bülteni, Vol: 25, pp: 49-64, 1983.

36.Narbay D, Tatar H, Duran E, Bayhan H.: Mediastinal Hemanjioma. GATA Bülteni.Vol:  25, pp: 109-114, 1983.

37.Özdoğan E, Kamalı D, Böke E, Duran E, Yavuzer Ş.: Fallot Tetralojisinin Total Düzeltilmesi Üzerine Çalışmalar ve Cerrahi Yaklaşımlar. GATA Bülteni, Vol: 25, No: 2, pp: 325-336, 1983.

38.Kamalı D, Özdoğan E, Duran E, Böke E, Tatar H.: İskemik Kalp Hastalıklarında Acil ve Selektif Koroner Bypass Endikasyon ve Sonuçları. GATA Bülteni, Vol: 25, No: 2, pp: 569-580, 1983.

39.Kamalı D, Gürler Ç, Tatar H, Duran E,   Özdoğan E, Pektaş O, Sabah İ, Dinçtürk M.: İliofemoral Ven Trombozislerinin Sonuçları. GATA Bülteni, Vol: 25, No: 3, pp: 633-653, 1983.

40.Kamalı D, Gürler Ç, Tatar H, Duran E,   Özdoğan E, Pektaş O, Sabah İ, Dinçtürk M.: Özellik Arzeden Sinüs Valsalva Anevrizması Rüptürü (1 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni, Vol: 25, No: 3, pp: 901-909, 1983.

41.Işıklar H, Kamalı D, Narbay D, Gürler Ç, Pektaş O, Duran E, Tatar H, Dinçtürk M.: Mitral Kapak Hastalıklarında Onarım Cerrahisi. GATA Bülteni, Vol: 25, No: 4,  pp: 1153-1174, 1983.

42.Kamalı D, Işıklar H, Tatar H, Duran E, Böke E, Tokcan A, Oral U, Öner Ü, Ekici E, Özdoğan E.: Pulmoner Arter Daraltılması (Klinik Uygulama). GATA Bülteni, Vol: 25, No: 4, pp: 1281-1287, 1983.

43.Duran E, Akan Y, Öner Ü, Tatar H, Aydilek R, Narbay D.: 30 Olguda Mekanik Ventilatörle Yardımcı Solunum Uygulaması ve Sonuçları (Araştırma). Ankara Numune Hastanesi Bülteni, Vol: 40, pp: 95-114,1983.

44.Kamalı D, Duran E, Narbay D, Işıklar H, Tatar H, Demirtaş E.: Erişkinlerde Patent Duktus Arteriosus’un Cerrahi Tedavisi. Uludağ ÜniV. Tıp Fak. Dergisi, Vol: 13, No: 1-2-3, pp:  41-48, 1986.

45.Berki T, Işıklar H, Duran E.: Ösefagus Perforasyonları: Önceden Planlanmış Ekstraplevral Torakotomi İle Yaklaşım. Ankara Tıp Bülteni, Vol: 9, pp:  59-64, 1987.

46.Işıklar H, Duran E, Narbay D, Kamalı D, Tatar H, Özkan H.: Aorto-İliak ve Aorto Femoral Y-Greft Uygulaması Sonuçları(28 Olgu Nedeniyle ). GATA Bülteni, Vol: 29, pp: 123-135, 1987.

47.Aydilek R, Duran E, Seber O, Kamalı  D, Sönmez B.: Dev Lenf Düğümü Hiperplazisi “Plazma Hücrelerinden Zengin Hiyalen Vasküler Tip. Türk Onkoloji Dergisi, Vol: 1, pp:  211-213, 1987.

48.Duran E, Kamalı D, Işıklar H, Narbay D, Tatar H, Özkan H, Seber H.: Lokalize Fibröz Mezotelyoma(1 Olgu Nedeniyle ). GATA Bülteni, ;Vol: 29, pp: 219-227, 1987.

49.Işıklar H, Duran E, Kamalı D, Narbay D, Tatar H, Oto Ö, Paker T.: Künt Travma Sonrası Geç Bulgu Veren Diafragma Rüptürlerinde Cerrahi Tedavi. GATA Bülteni, Vol: 29, pp: 769-776, 1987.

50.Işıklar H, Duran E, Tatar H, Oto Ö.: Açık Kalp Ameliyatları Sonrasında ve Düşük Kalp Debisi Sendromunda Sık Kullanılan İlaçlar. GATA Bülteni, Vol: 29, pp: 895-903, 1987.

51.Narbay D, Sönmez B, Öztürk Y, Duran E, Balkanlık K, Tanboğa H, Tatar H.: Hemodializ İçin “Snuff-Box” Arteriovenöz Fistül. Türk Üroloji Dergisi, Vol: 14, pp:  53-58, 1988.

52.Tatar H, Duran E, Balkanlık K, Işıklar H.: Perimembranöz Ventriküler Septal Defektlerin Morfolojik Olarak Sınıflandırılması Ve Cerrahi Tedavileri. GATA Bülteni, Vol: 30, pp: 861-869, 1988.

53.Duran E, Tatar H, Öztürk Ö, Özkan H, Balkanlık K, Gürler Ç.: Aort Koarktasyonunda Hipertansiyon Ve Renal Etkenler (Deneysel Çalışma). GATA Bülteni, Vol: 31, pp: 543-552, 1989.

54.Oral U, Aydilek R, Balkanlık K, Duran E, Özacar R, Gürler Ç.: Açık Kalp Cerrahisinde Uygulanan Olgularda Preoperatif Solunum Fonksiyon Testlerinin Değeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, Vol: 21, pp: 1069-1074, 1989.

55.Duran E, Oral U, Coşkun M, Kocailik A, Gürler Ç.: Açık Kalp Cerrahisinde Kros Klempin Kaldırılmasını Takiben Görülen Ventriküler Fibrilasyonun Önlenmesi. Türk Anesteziyoloji Ve Renimasyon Cemiyeti Mecmuası, Vol: 18, pp: 45-48, 1990.

56.Öztürk Ö, Duran E, Tatar H, Kocailik A, Işıklar H.: Arter Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Doppler Uygulaması. GATA Bülteni, Vol: 32, pp: 219-227, 1990.

57.Duran E, Balkanlık K, Oral U, Kocailik A, Doğan N, Süngün M.: Kardiopulmoner Bypass Esnasında Hava Embolisi. Türk Anesteziyoloji Ve Renimasyon Cemiyeti Mecmuası, Vol: 18, pp: 189-192, 1990.

58.Duran E, Öztürk Ö, Doğan N, Süngün M, Kocailik A, Dinçtürk M.: Mitral Ring Anüloplasti(1 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni, Vol: 33, pp: 471-478, 1991.

59.Duran E, Doğan N, Coşkun M, Kocailik A, Süngün M.: Atrioventriküler Septal Defektler(3 Olgu Nedeniyle). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, Vol: 22, pp: 439-443, 1991.

60.Duran E, Doğan N, Karagöz H, Kocailik A, Göktoğan T, Gümüşlüoğlu N.: Açık Kalp Cerrahisinde Ceftriaxone’un Trombosit Düzeylerine Etkisi. Türk Mikrobiyolojisi Cemiyeti Dergisi, Vol: 21, No: 2, Pp: 208-210, 1991.

61.Doğan N, Gezen F, Kaya T, Duran E.: Ekstrakranial Karotid Arter Anevrizmaları   ( 2 Olgu Nedeniyle ). GATA Bülteni, Vol: 33, p: 715-721, 1991.

62.Duran E, Doğan N, Balkanlı K, Kocailik A, Aydın S, Süngün M.: Otojen Safen Ven Greft Ve Polvtetrafluoroethvlene (PTFE) Greft İle Femoropopliteal Bypass Yapılan 45 Olgunun Analizi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, Vol: 22, pp: 97-103, 1991.

63.Duran E, Balkanlık K, Doğan N, Süngün M, Kocailik A.: Açık Kalp Cerrahisinden Sonra Oluşan Sternal Dehiscence’de Pulmoner Fonksiyon Bozukluklarının Yeri. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, Vol: 22, pp: 97-103, 1991.

64.Duran E, Doğan N, Karagöz H, Kocailik A, Süngün M.: Koroner Bypass Cerrahisinde Tümüyle Arteryel Revaskülarizasyon: Bilateral Mammaria İnterna Ve Sağ Gastroepiploik Arterin Birlikte Kullanılması. GKDC Dergisi, Vol:1, pp: 56-58, 1991.

65.Duran N, Karagöz H, Gümüşoğlu N, Bilgen F, Süngün M, Kocailik A, Duran E.:  Alt Ekstremite Revaskülarizasyonu Sırasında Cilt Parsiyel Oksijen Basıncı Monitörizasyonu. GKDC Dergisi, Vol:2, pp: 104-106, 1992.

66.Doğan N, Dinçtürk M, Uçmaklı E, Öztek İ, Duran E.: Nonspesifik Aortoarteritis (1 Olgu Nedeniyle ). Türk Patoloji Dergisi, Vol: 8, No:2, pp: 75-78, 1992.

67.Doğan N, Duran E, Karagöz H, Süngün M, Kocailik A, Bayram M, Gürler Ç.: Kronik Hemodializ Hastalıklarında Arterio-Venöz Fistül. Klinik Gelişim, Vol: 5,  pp: 1753-1755, 1992.

68.Karagöz H, Süngün M, Kocailik A, Doğan N, Duran E.: Kronik Venöz Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisinde Ven Kapağı Onarımı, Oluşturulması Veya Transplantı. Türkiyede İlk Seri.  GKDC Dergisi, Vol: 2, pp: 186-191, 1992.

69.Duran E: Koroner Bypss Uygulanan Olgularda Erken Postoperatif Devredeki Hemodinamik Olguların Değerlendirilmesi(Profesörlük Takdim Tezi). Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi.

70.Süngün M, Us M, Cebeci  B, Saba D, Aytaçlar S, Kocailik A, Duran E.: Koroner Arter Cerrahisinde İnternal Mammaria Arter Greftlerinin Renkli Doppler Sonografi İle Değerlendirilmesi. GKDC Dergisi, Vol: 3, pp: 204-207, 1995.

71.Süngün M, Cebeci B, Demireğen S, Saba D, Us M, Özcan N, Duran E.: Comparison Of Colour Doppler And Descending Phlebography İn Chronic Venous Insufficiency Of  The Lower Extremity. Koşuyolu Heart Journal, Vol: 2, No: 3, Pp: 123-131, 1996.

72.Süngün M, Duran E, Saba D, Us M, İnam K, Saygın G.: Popliteal Arter Entrapment Sendromu. Klinik Gelişim, Vol: 10, pp: 135-138, 1997.

73.Süngün M, Duran E, Peker F, İnan K, Us M.: Damar Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi, 1997.

74.Ege T, Canbaz S, Sunar H, Saygın G, Duran E.: Burkitt Lenfoma ile Birlikte Seyreden  Subklavian Ven Trombozu. Fleboloji Dergisi, Vol: 3, pp: 27-30, 2001.

75.Us M, Özal, E, İnan K, Ege T, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY.: Karbon Kaplı İnce Duvarlı 6 mm PTFE Greftler İle 4-7 mm PTFE Greftlerin  Brakioaksiller Arteriovenöz Fistüllerde Erken Dönem Açıklık Oranlarının Prospektif Çalışma İle Araştırılması. Fleboloji Dergisi, Vol: 3, pp: 37-42, 2001.

76.Us M, Ege T, İnan K, Yılmaz M, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY.: İleri Yaştaki Primer Konjenital Ventriküler Septal Defekt Olgularında Cerrahi Uygulamalarımız. Gülhane  Tıp Dergisi, Vol: 43, pp: 53-56, 2001.

77.Çıkırıkçıoğlu M, Duran E.: Koroner Dolaşım, İskemi ve Reperfüzyon. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Vol: 4, pp: 119-126, 2001.

78.Us M, Ege T, Rodop O, Çakır O, İnan K, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY.: Periferik Damar Yaralanmalarında Son 5 Yıllık Tecrübelerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi , Vol: 10, pp: 36-40, 2001.

79.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Arar C, Edis M.: Düğümlenmiş Pulmoner Arter Kataterin Çıkarılmasında Uygulanabilecek Yöntemler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Vol: 2, pp: 101-104, 2001.

80.Us MH, Çağlı K, Oğuş T, Özal E, Özkan S, Yeşildere T, Şehnazlı G, Duran E, Öztürk ÖY.: Transvers ve Longitudinal Kesilerde Sütür Materyali ve Sütür  Tekniğinin Damar Duvarında Meydana Getirdiği Patolojik Değişiklikler(Deneysel Çalışma). Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Vol 2, pp: 90-94, 2001.

81.Us MH, Ege T, İnan K, Yılmaz M, Çakır O, Pekediz A, Süngün M, Duran E,  Öztürk ÖY.: Dizüstü Femoropopliteal Bypasslarda  PTFE ve Dacron  Greftlerin Orta  Dönem Takip Sonuçları. Gülhane Tıp Dergisi Vol: 43, pp: 66-70, 2001.

82.Duran E, Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çakır B, Ünlü E.: Karotis Endarterektomi + Patchplasti Uygulamalarımızın Erken Dönem Sonuçları. Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi, Vol: 18, pp: 1-5, 2001.

83.Us MH, Süngün S, Güvener M, İnan K, Duran E, Öztürk ÖY.: Alt Ekstremite Venöz  Ülserlerinde Fogarty Katateri İle Dilatasyon Tekniğinin Erken  ve Geç Dönem  Açıklık Oranlarına Etkisi(80 Üremik Hastada Retrospektif Klinik Çalışma). Fleboloji Dergisi, Vol:2 , pp: 17-20, 2001.

84.Canbaz S, Ege T, Sunar H,  Çıkırıkçıoğlu M, Edis M, Duran E.: Koroner Arter Cerrahisi Sonrası Atrial Fibrilasyon  Gelişimindeki Belirleyicilerin  İrdelenmesi. GKDC Dergisi Vol: 8, pp: 767-70, 2000.

85.Us MH, Cingözbay Y, İnan K, Ege T, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY.: Sorin Kalp Kapak Protezlerinin  Orta Dönem  Takip Sonuçları. GKDC Dergisi, Vol:  8: 774-776, 2000.

86.Us MH, Cingözbay Y, Ege T, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Erişkin tip atrial septal defektlerde cerrahi sonuçlarımız ve yaklaşım tarzımız. MN Kardiyoloji 2000; 8: 207-11.

87.Us MH, Ege T, Çakır O, Özkan S, Duran E, Öztürk ÖY. Post-pump sendromunda metilprednizolonun etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2001; 43: 197-203.

88.Us MH, Bingöl H, Yılmaz M, İnan K, Ege T, Pekediz A, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. İzole mitral kapak replasmanında orta-uzun dönem takip sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi 2001; 43: 265-70.

89.Us MH, Pekediz A, İnan K, Çağlı K, Cingözbay Y, Yıldırım Ş, Duran E, Öztürk ÖY. Safen ven grefti hazırlanmasında endotelin nitropussid ile korunması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9: 105-8.

90.Us MH, Süngün S, Güvener M, İnan K, Duran E, Öztürk ÖY. Alt ekstremite venöz ülserlerinde perforan venlerin subfasial ligasyonu için yeni bir insizyon. Fleboloji Dergisi 2001; 2 : 25-31.

91.Us MH, Ege T, Pekediz A, Yazgan Y, Özkan S, Çakır O, Duran E, Öztürk ÖY. Kardiyopulmoner bypass sonrası gastrointestinal komplikasyonlar. MN Kardiyoloji 2001; 8: 381-4.

92.Us MH, İnan K, Baltalarlı A, Cingözbay Y, Duran E, Öztürk ÖY. Mid-term results of aortic valve replacement over age seventy. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 84-8.

93.Us MH, Pekediz A, Cingözbay Y, İnan K, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Surgical management of cardiac masses. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4:89-93.

94.Us MH, Pekediz A, Özal E, İnan K, Duran E, Öztürk ÖY. Influence of  cell-saver use on postoperative hematologic parameters. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4:110-4.

95.Sebit Ş, Tunç H, Işıtmangil T, Genç O, Duran E. Trakea rekonstrüksiyonu. GKDC Dergisi 1998; 6: 334-41.

96.Süngün M, Us MH, Cingözbay BY, İnan BK, Duran E, Öztürk ÖY. Kardiyopulmoner bypass sırasında gelişen inflamatuar cevaba deksametazonun etkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 1998; 6: 102-5.

97.Süngün M, Cingözbay Y, İnan K, Duran E, Öztürk ÖY. İatrojenik intravasküler yabancı cisimlerin intralüminal yaklaşımla çıkartılması. GKDC Dergisi 1998; 6: 53-6.

98. Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Duran E. The effects of cardiopulmonary bypass on androgen hormones in coronary artery bypass surgery. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 3: 29-34.

99.Ege T, Duran E, Kürüm, Acıpayam M, Altun A. Diastolde sol ventriküle prolabe olan sol atrial miksomalar( İki olgu nedeniyle). Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 3: 40-44.

100.Us MH, Ege T, Pekediz A, Süngün M,  Duran E, Öztürk ÖY. Travmatik arteriovenöz fistüllerde cerrahi uygulamalarımız. Fleboloji Dergisi 2001, 3: 17-21.

101.Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Acıpayam M, Duran E. Koroner arter cerrahisi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar. Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44: 63-8.

102.Canbaz S, Ege T, Duran E. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüller. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 18: 231-9.

103. Canbaz S, Ege T, Edis M, Duran E. Preoperatif ACE inhibitörü kullanımının açık kalp cerrahisi sonrası böbrek fonksiyonlarına etkisi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2002; 2: 172-3.

104.Çıkırıkçıoğlu M, Özbay G, Duran E. Koroner baypas operasyonlarında proksimal anastomoz belirleyicilerinin kullanımı. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2002; 2: 138-41.

105.Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Saygın MG, Duran E. Aksillobifemoral bypass uygulamalarımızda erken dönem sonuçlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 18: 291-6.

106. Us MH, İnan K, Rodop O, Özkan S, Süngün M,  Duran E, Öztürk ÖY. Travmaya bağlı internal iliak arter pseudoanevrizmalarındaki klinik yaklaşımımız ( İki olgu nedeniyle). Ulusal Travma Dergisi, 2001; 7: 270-3.

107.Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Süt N, Duran E. Arteriyovenöz fistül operasyonlarında venöz transpozisyon uygulamalarına ait sonuçlarımız. Damar Cerahisi Dergisi 2002; 11: 21-7.

108.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M. Arteriyovenöz fistül operasyonlarında venöz transpozisyon operasyonları. Damar Cerahisi Dergisi 2002; 11: 1-2.

109.Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Süt N, Çağlar T, Çıkırıkçıoğlu YB, Duran E. Koroner yada periferik bypass operasyonu uygulanan olgularda operasyon sonrasında sigara alışkanlığına devam edilmesinde hangi faktörler etkilidir? Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 3: 92-6.

110.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Ege T. Ülkemizde aorto-koroner greft belirleyicilerinin kullanım sıklığı ve buna etki eden faktörler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 10: 82-5.

111.Ege T, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Acıpayam M, Duran E. Açık kalp cerrahisinde farklı iki heparin nötralizasyon yönteminin postoperative drenaja etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44: 399-404.

112.Ege T, Canbaz S, Us MH, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Duran E. Perikardiyal sıvıdaki kan hücreleri ile gaz analizi sonuçlarının irdelenmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2002, 10: 61-7.

113.Ege T, Us MH, Poçan S, Duran E. Alt ekstremite akut arter tıkanıklıklarında posterior tibial embolektominin önemi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2002, 10: 100-5.

114.US MH, EGE T, ÖZKAN S, PEKEDİZ A, SÜNGÜN M, CİNGÖZBAY Y, SARAÇOĞLU M, DURAN E, ÖZTÜRK ÖY. Kardiyopulmoner Bypass sonrası sık karşılaştığımız nörolojik komplikasyonlar. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2002;10:6-13

115.Çıkırıkçıoğlu M, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Edis M, Özalp B, Duran E. İzole radial ya da ulnar arter yaralanmalarına yaklaşımda cerrahi ikilem: Tamir-  ligasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 11: 122-8.

116.Us MH, Pekediz A, Süngün M, İnan K, Çağlı K, Yıldırım Ş, Duran E, Öztürk ÖY. İnternal torasik arterin hazırlanmasında vazodilator ilaçlar gerçekten gerekli mi? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003; 11: 5-8.

117.EGE T, CANBAZ S, US MH, ARAR C, YÜKSEL V, DURAN E. An Important Parameter Used In Cardiac Surgery: Mıxed Venous Oxygen Saturation. Koşuyolu Heart Journal 2002;6:45-51

118.EGE T, CANBAZ S, SUNAR H, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, HALICI Ü, DURAN E. Akut Arter Tıkanıklıklarında Cerrahi Tedavi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;19:89-95

119.US MH, PEKEDİZ A, CİVELEK A, ÖZKAN S, EGE T, CİNGÖZBAY Y, DURAN E, ÖZTÜRK ÖY. Yetmiş Yaş ve Üstü Hastalarda Koroner Arter Cerrahisi. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2002;6:55-59

120.EGE T, CANBAZ S, US MH, HALICI Ü, DURAN E. Alt Ekstremitenin Venöz Hastalıkları ve Baker Kisti. Fileboloji Dergisi 2002;4:19-23

121.Ege T, Canbaz S, Us MH, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Yüksel V, Duran E. Kalp cerrahisi ve akut respiratuar distress sendromu. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003; 11: 18-24.

122.EGE T, CANBAZ S, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, ARAR C, EDİS M, DURAN E. Kalp Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Solunum Fonksiyon Testlerinin Önemi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11:66-75

123.EGE T, CANBAZ S, US MH, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, ARAR C, EDİS M, DURAN E. Açık Kalp Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Heparin Kullanımının Ameliyat Sonrası Drenaja Etkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2003;11:90-96

124.CANBAZ S, EGE T, HALICI Ü, DURAN E. Raynaud Fenomeni. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;5:49-58

125.TAŞKIRAN A, ESKİOCAK S, EGE T, DURAN E, GÜLEN Ş. Koroner Bypass Operasyonlarında Miyokard Doku Hasarının ve Oksidan Stresin Araştırılması. Türk Biyokimya Dergisi 2004;29:193-198

126.Us MH, İnan K, Özkan S, Yılmaz M, Çakır O, Duran E, Öztürk ÖY. Koroner bypass operasyonları sonrasında serum laktat düzeylerinin izlenmesinin mortaliteye etkisi. Türk Kardiyoloji Dergisi , Baskıda.

127.Us MH, Oğuş T, Çağlı K, Özal E, İnan K, Yılmaz M, Yıldırım Ş, Duran E, Öztürk ÖY. Topikal olarak perikardial kaviteye konulan pentoksifilinin myokardiumu korumadaki etkinliği ( Deneysel Çalışma), Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, Baskıda.

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1.Işıklar H, Kamalı SD, Baltacıoğlu T, Duran E, Taşdelen A.: Aorto-İliak Oklüzyonlarda Aksillo-Femoral ve Suprapubik Cross-Over Bypass İle İskemik Alt Ekstremitelerin Kanlandırılması. I. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 24-25. Kasım. 1978.

2. Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E.: Kalp Bloklarında Yapay Kalp Atım Artırıcısı (Pacemaker).Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

3.Kamalı SD, Narbay RD, Duran E, Tatar H.: Ulcus Crurisin Tedavisinde Dairesel Kesinin Değeri. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

4.Gürler Ç, Baltacıoğlu  T, Duran E.: Diyafragma  Hernileri ve Kliniğimizde Cerrahi Tedavi Yapılmış Vakalar. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

5.Kamalı SD, Narbay RD, Baltacıoğlu  T, Duran E.: Pneumoperituan İle Yapılan Deneysel Lomber Sempatektomi. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

6.Narbay RD, Işıklar H, Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E.: Konstriktif Perikarditlerde  Cerrahi Tedavi Ve Preoperatif Dijitalizasyonun Değeri. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

7.Işıklar H, Öztürk Öy, Baltacıoğlu T, Duran E.: Haznedaroğlu T: Aorta Koarktasyonlarının Hipotermi Altında Onarımı. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

8.Işıklar H, Baltacıoğlu T, Duran E, Öztürk ÖY.: Total Sirkulatuar Arrestin Kalp    Cerrahisinde Yeri Ve İlk Klinik Uygulama. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

9.Işıklar H, Narbay RD, Baltacıoğlu T, Duran E, Öztürk ÖY, Haznedaroğlu T.: Akciğer Rezeksiyonlarında Bronş Kapatma Ve Ölü Boşluk Problemi. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

10.Işıklar H, Narbay RD, Duran E, Baltacıoğlu T, Öztürk ÖY.: Sağ Atrial Girişle VSD’lerin Onarımı. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

11.Kamalı SD, Narbay RD, Duran E, Baltacıoğlu T.: Primer Mediastinal Seminoma. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

12.Kamalı SD, Narbay RD, Duran E, Baltacıoğlu T, Taşdelen A.: Mammarian Steal Sendromu. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

13.Kamalı SD, Narbay RD, Duran E.: Travmatik Arterio-Venöz Fistüllerde Kliniğimizde Uyguladığımız  Cerrahi Girişimler. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi, 14-18. Nisan. 1980, Ankara.

14.Kamalı SD, Narbay RD, Duran E.: Primer Pulmoner Hipertansiyon. 2. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27. Eylül. 1980, İstanbul.

15.Işıklar H, Narbay Rd, Duran E, Baltacıoğlu T, Öztürk ÖY.: Otojen Ven Greftlerinin Yeni Modifiye Arterio-Venöz Şantla Venöz Sistemde Uygulanması. Atatürk Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi,14-16. Ekim. 1981, Ankara.

16.Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E, Öztürk ÖY: Travmatik A-V Fistüller Ve Tedavileri (121olgunun Analizi). Atatürk Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Tıp Kongresi,14-16. Ekim. 1981, Ankara.

17.Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E, Öztürk ÖY: Deneysel Kardiyojenik Şokta Yardımcı Dolaşım ve Tıbbi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Kurultayı, 20-22. Ekim. 1981, Diyarbakır.

18.Işıklar H, Narbay RD, Duran E, Öztürk ÖY, Baltacıoğlu T.: Derin Hipoterminin Total Sirkülatuvar Arrestte Ve Miyokardiyal Korumadaki Yeri. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Kurultayı, 20-22. Ekim. 1981, Diyarbakır.

19.Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E, Öztürk ÖY.: Programlı Pacemaker ( Yurdumuzda İlk Uygulama ). Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Kurultayı, 20-22. Ekim. 1981, Diyarbakır.

20.Gürler Ç, Kamalı SD, Baltacıoğlu T, Duran E, Öztürk ÖY, İnce A.: Kronik Oklüzif Damar Hastalıklarında Cerrahi Tedavinin Kan Gazları ve Kimyasına Etkisi. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Kurultayı, 20-22. Ekim. 1981, Diyarbakır.

21.Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E, Öztürk ÖY.: Ulcus Crurisin Tedavisinde  Dairesel Kesinin Yeri. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Kurultayı, 20-22. Ekim. 1981, Diyarbakır.

22.Narbay RD, Kamalı SD, Duran E, Tatar H.: İntratorasik Hastalıkların Tanısında Mediastinoskopinin Yeri. Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, 11-13. Mart. 1982, Kayseri.

23.Narbay RD, Kamalı SD, Duran E, Tatar H.: Konstriktif  Perikarditlerde Cerrahi Tedavi  ve Preoperatif Dijitalizasyonun Değeri. Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, 11-13. Mart. 1982, Kayseri.

24.Kamalı SD, Gürler Ç, Duran E, Tatar H.: Travmatik A-V Fistüller Ve Tedavileri (121    Olgunun Analizi). 2. Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi, 18-19. Kasım. 1982, İstanbul.

25.Işıklar H, Narbay RD, Duran E, Baltacıoğlu T, Taşdelen A, Tatar H.: Otojen Ven Greftlerinin Arterio-Venöz Shunt İle Venöz Sistemde Uygulanması( Deneysel Çalışma ). 2. Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi, 18-19. Kasım. 1982, İstanbul.

26.Gürler Ç, Öztürk ÖY, Duran E, Koçak H.:      İlginç Klinik ve Anjiografik Bulgular Gösteren Ekstrakranial Arter Oklüzyonu ve Bunlar Arasında Transient İschemic Atak (TİA) Görülenlerde Yaptığımız Şantlı Karotis  Endarterektomileri. 3. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

27.Narbay RD, Balkanlı K, Duran E, Tanboğa H, Sönmez B.: Hemodiyaliz İçin Snuff- Box  Arteriovenöz Fistül. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

28.Kamalı SD, Tatar H, Duran E, Özkan H, Hazar Ü.: Damar Yaralanmaları ve Tedavisi. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

29.Duran E, Kamalı SD, Tatar H,  Özkan H, Berki T.:  Vasküler Cerrahide Protez Kullanımı ve Sonuçları. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

30.Kölan N, Kamalı SD, Tatar T, Duran E, Pekcan M.:  Bir Olgu Nedeniyle  Ender Rastlanan Komplikasyon: Batın Organlarının Massif  Nekrozu. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

31.Gürler Ç, Öztürk ÖY, Duran E, Koçak H.: Akut Arteryel  Oklüzyonunun Cerrahi Tedavisi ve Yeniden Kanlandırmadan Sonra Görülen Metabolik Bozukluklar ve Buna Bağlı Komplikasyonlar(Postiskemik Sendrom)-Klinik Araştırma-14 Vaka. 3. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

32.Gürler Ç, Duran E, Kamalı SD, Tatar H, Özkan H, Berki T, Balkanlı K, Sırakaya R.: Aort Koarktasyonunda Operasyon Öncesi Ve Sonrasında Renal Perfüzyon.   3. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

33.Duran E, Işıklar H, Kamalı SD, Narbay RD, Tatar H, Özkan H, Berki T.: Aort  Koarktasyonunda  Patchplasti ve Hipotermi Uygulaması Sonuçları. . 3. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

34.Duran E, Işıklar H, Narbay RD, Tatar H, Özkan H, Berki T, Sönmez B.: Patent Ductus Arteriozus. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

35.Duran E, Kocailik A, Balkanlı K, Işıklar H, Gürler Ç.: Aortailiak Lezyonlarda Aortailiak İle Aortafemoral Greft Uygulamaları. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

36.Duran E, Doğan M, Süngün M, Narbay RD, Gürler Ç.: Femoropoliteal Tıkayıcı Hastalıkların Tedavisinde Safen Ven ve PTFE Bypass Uygulamaları. 3.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 16-18. Nisan. 1986, Bursa.

37.Doğan N, Gezen F, Duran E, Gürler Ç.:  A.Karotis İnterna Anevrizması. 4. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-25. Eylül. 1988, İstanbul.

38.Gürler Ç, Aydilek R, Balkanlı K, Duran E, Özacar R.: Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda Preoperatif Solunum Fonksiyon Testlerinin Değeri. I. Akciğer Hastalıkları Kongresi, 22-23. Mayıs. 1989, İstanbul.

39.Oral U, Duran E, Konuk S, Gökben M, Uncu N, İnceer MS.: Açık Kalp Cerrahisinde Kros Klempin Kaldırılmasını Takiben Görülen Ventriküler Fibrrilasyonun Önlenmesi. 23.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-27. Eylül. 1989, Samsun.

40.Oral U, Atik U, Duran E, Gökben M, Konuk S, İnceer MS.: Açık Kalp Cerrahisi Esnasında Kolesterol, Trigliserit, HDL ve LDL Düzeylerindeki Değişiklikler. 23.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-27. Eylül. 1989, Samsun.

41.Duran E, Doğan N, Çoşkun M, Süngün M, Balkanlı A, Gürler Ç.: Atrioventriküler Septal Defektler. 2. Kalp Cerrahisi ve İnvaziv  Kardiyoloji Sempozyumu, 17-18 . Ekim. 1990, İstanbul.

42.Duran E, Doğan N, Karagöz H, Kocailik A, Süngün M.:  Bilateral  Common İliak  Arter Koarktasyonu.  V. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27. Ekim. 1990,  Antalya.

43.Doğan N, Duran E, Karagöz H, Süngün M, Kocailik A.: Derin Venöz  Patolojilerin Ayırıcı Tanısında Ambulatuar Basınç Ölçümünün Yeri. V. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27. Ekim. 1990,  Antalya.

44.Doğan N, Süngün M, Kocailik A, Us M, Duran E.:  Damar Yaralanmalarında  Uygulanan  Acil Girişimler ve Sonuçları. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Ulusal Kongresi, 26-30. Eylül. 1994, Kuşadası.

45.Süngün M , Kocailik A, Us M, Özcan N, Duran E.:   Alt  Ekstremitelerin Venöz  Yetmezliklerin Renkli Doppler ve Venografi ile  Değerlendirilmesi. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Ulusal Kongresi, 26-30. Eylül. 1994, Kuşadası.

46.Duran E, Doğan N, Kocailik A, Süngün M, Us M.: Kardiyopulmoner Bypass Kullanılmadan, Çalışan Kalpte  Koroner Bypass Uygulaması (6 Olgu). Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Ulusal Kongresi, 26-30. Eylül. 1994, Kuşadası.

47.Duran E, Çoşkun M, Doğan N, Kocailik A, Süngün M, Us M.: Koroner Arter Cerrahisinde  Bilateral İnternal Mammarian Arter ve Sağ Gastroepiploik Arterle Tam Arteryel Revaskülarizasyon. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Ulusal Kongresi, 26-30. Eylül. 1994, Kuşadası.

48.Aytaçlar S, Us M, Süngün M, Çoşkun M, Cebeci B, Duran E.:  Koroner Bypass Cerrahisinde İnternal Mammarian Arterlerinin Hemodinamiğinin Noninvaziv Ve İnvaziv Yöntemlerle Araştırılması. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Ulusal Kongresi, 26-30. Eylül. 1994, Kuşadası.

49.Duran E,  Us M, Süngün M, Keyik T, Çakır O.: Tam  Arteriyel Vaskülarizasyon Olgularında Renkli Doppler  ve Anjiografi ile 5 Yıllık Orta Dönem Takip Sonuçları. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29. Ekim- 01. Kasım. 1996, Marmaris.

50.Süngün M, Us M, Çakır O, İnan K, Duran E.:  Koroner Arter Cerrahisinde İnternal Mammarian Arterin Postoperatif Erken Dönemde Açıklığının İnvaziv ve Noninvaziv Yöntemlerle Karşılaştırılması. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29. Ekim- 01. Kasım. 1996, Marmaris.

51.Us MH, Güvener M, Civelek A, İnan K, Tekümit H, Cenal AR, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Alt ekstremite kronik venöz ülserlerinde perforan venlerin subfasiyal ligasyonu için yeni bir insizyon. X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23. Nisan. 2000, Antalya.

52.Us MH, İnan K, Cingözbay Y, Güvener M, Tekümit H, Cemal AR, Süngün M,  Duran E, Öztürk Ö.:  17 Ağustos  Depreminde Crush Sendromu Sonucu Gelişen Kompartman  Sendromu ve Uygulanan Tedavilerle İlgili Deneyimlerimiz. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

53.Us MH, İnan K, Güvener M, Baltalarlı A, Civelek A, Süngün M, Duran E, Öztürk Ö.: Cell-Saver Kullanımının Postoperatif Hematolojik Parametrelere Etkisi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

54.Us MH, Baltalarlı A, İnan K, Çakır O, Özkan S, Süngün M, Duran E, Öztürk Ö.: Torakoskopik Torakal Sempatektomi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

55.Us MH, İnan K, Cingözbay Y, Güvener M, Tekümit H, Cenal AR, Süngün M, Duran E, Öztürk Ö. 17 Ağustos depreminde crush sendromu gelişen kompartman sendromu ve uygulanan tedavilerle ilgili deneyimlerimiz. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

56.Duran E, Canbaz S, Ege T, Sunar H, Saygın  MG, Acıpayam M, Kıyak M,   Çakır B, Ünlü E.:  Karotis  Endarterektomi + Patch Plasti Uygulamalarımızın Erken Dönem  Sonuçları.  6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

57.Duran E, Ege T, Canbaz T, Sunar T, Saygın MG, Kıyak M, Acıpayam M, Halıcı Ü, Edis M, Pamukçu Z, Özbay G.: Trakya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi  Anabilim Dalında Yapılan İlk 100 Açık  Kalp Ameliyatı Sonuçlarımız. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

58.Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Akata F, Özbay G.: Brusella Endokarditinde Aortik Vejetektomi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25. Ekim. 2000, Antalya.

59.Şimşek O, Kılınçer C, Hamamcıoğlu M.K, Çobanoğlu S, Sunar H, Canbaz S, Duran E: Aort  Yaralanmasının Eşlik Ettiği Bir Penetran Omurilik Travmasında Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs. 2001, Antalya.

60.Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Süt N, Acıpayam M, Duran E.: Bypass Operasyonları  Sonrasında Tekrar Sigara İçmeye Başlamada Hangi Faktörler  Etkilidir? Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30. Mayıs-2. Haziran. 2001, İzmir.

61.Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Sunar H, Acıpayam M, Duran E. Alt ekstremite venöz trombozlarında abdminopelvik ultrasonografinin gerekliliği. 2. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Kongresi, 07-08, Kasım, 2001, İstanbul.

62.Sunar H, Hüseyinova G, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Duran E. Nadroparin’in pıhtılaşma mekanizmaları üzerine etkisi: Ultrastrüktürel inceleme. 2. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Kongresi, 07-08, Kasım, 2001, İstanbul.

63.Us MH, Pekediz A, İnan K, Süngün M, Cingözbay Y, Duran E, Öztürk ÖY. Safen ven grefti hazırlanmasında endotelin korunması. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

64.Us MH, Pekediz A, Ege T, Özkan S, Cingözbay Y, Civelek A, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Yetmiş yaş ve üstü hastalarda koroner arter cerrahisi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

65.Ege T, Duran E, Kürüm T, Edis M, Acıpayam M, Altun A. Diastolde ventriküle prolabe olan sol atrial miksomalar: İki olgu nedeniyle. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

66.Ege T, Canbaz S, Sunar H, Saygın G, Duran E. Burkitt lenfoma ile birlikte seyreden subklavian ven trombozu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

67.Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü. Off-pump koroner bypass operasyonları. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

68.Ege T, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Edis M, Duran E. Damar yaralanmalarında cerrahi sonuçlarımız. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

69.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Canbaz S, Sunar H, Kıyak M, Süt N. Arteriyovenöz fistül operasyonlarında otojen ven kullanımı arttıran iki teknik: Bazilik ven yüzeyelleştirilmesi- sefalik ven transpozisyonu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

70.Ege T, Canbaz S, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Saygın MG, Duran E. Aksillobifemoral bypass uygulamalarımızda erken dönem sonuçları. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

71.Çıkırıkçıoğlu M, Duran E, Ege T, Ünal C, Edis M. Pulmoner arter kataterinde düğüm gelişimi: Olgu sunumu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

72.Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Duran E. Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

73.Canbaz S, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Duran E. Koroner arter cerrahisinde kardiyopulmoner bypassın androjen hormonlar üzerine etkisi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

74.Duran E, Sunar H, Akdemir O, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü. İskemik mitral regürjitasyon ve koroner arter bypass cerrahisi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23, Ekim, 2001, Diyarbakır.

75.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Ege T. Koroner bypass cerrahisinde proksimal anastomoz belirleyicilerinin kullanım sıklığı ve buna etki eden faktörler: Türkiye profili. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16, Ekim, 2001, İzmir.

76.Us MH, Özkan S, Cingözbay Y, İnan K, Pekediz A, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Kardiyopulmoner bypass sonrası gastrointestinel komplikasyonlar. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16, Ekim, 2001, İzmir.

77.Us MH, Cingözbay Y, Özkan S Pekediz A, İnan K, Poçan S, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Post-pump sendromunda metilprednizolon etkisi. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16, Ekim, 2001, İzmir.

78.Us MH, Pekediz A, İnan K, Cingözbay Y, Duran E, Öztürk ÖY. Modifiye manougian tekniğiyle aort kökü genişletilmesi; mitral yetmezliğin önlenmesinde etkili bir yöntem; dokuz hasta erken ve orta dönem sonuçları. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16, Ekim, 2001, İzmir.

79.Us MH, Poçan S, Cingözbay Y, Pekediz A, İnan K, Özkan S, Süngün M, Duran E, Öztürk ÖY. Kardiyopulmoner bypass sonrası sık karşılaştığımız nörolojik komplikasyonlar. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16, Ekim, 2001, İzmir.

80.Sunar H, Aygıt AC, Halıcı Ü, Duran E. Diyabetik ayak ülserlerinde iki aşamalı rekonstrüksiyon. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

81.Duran E, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Eray İC. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül uygulamalarımız. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

82.Duran E, Ege T, Özalp B, Yüksel V. Ekstraanatomik bypass uygulamalarımız. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

83.Ege T, Pekindil G, Edis M, Duran E. Brakiosefalik ven basısının nadir görülen sebebi: Bilateral sternoklavikuler eklem luksasyonu ve klavikula başı hipertrofisi. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

84.Çıkırıkçıoğlu M, Ege T, Saygın MG, Duran E. Arteriyovenöz fistül oluşturulması amacıyla venöz transpozisyon operasyonları. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

85.Canbaz S, Sunar H, Acıpayam M, Duran E. Nadir iki farklı periferik arter pseudoanevrizma vakası. 11. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23, Nisan, 2002, Antalya.

86.Taşkıran A, Eskiocak S, Ege T, Duran E, Gülen Ş. Koroner bypass süresince antioksidan kapasite ve bakırla indüklenen lipid peroksidasyonundaki değişimler. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27, Haziran, 2002, Ankara.

87.Kurtuluş H, Eskiocak S, Ege T, Duran E, Gülen Ş. İskemi-reperfüzyon esnasında arginaz ve ornitin değişiklikleri. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27, Haziran, 2002, Ankara.

88.Sunar H, Ege T, Halıcı Ü, Edis M, Duran E. Femoropopliteal greft enfeksiyonlarının tedavisinde insitu safen bypass. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

89.Ege T, Hüseyin G, Yalçın G, Duran E. Kardiyopulmoner bypassta pulmoner arterin klemplenmesi önemli midir? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

90.Sunar H, Yüksel M, Salan A, Arar C, Türe M, Duran E. Kardiyopulmoner bypass sırasında akciğer ventilasyonunun pulmoner epiteliyal permeabiliteye etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

91.Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Acıpayam M, Edis M, Yüksel V. Koroner arter cerrahisinde E vitamininin intra-koroner infüzyonunun miyokardiyal korumadaki etkinliği (Orijinal klinik araştırma). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

92.Ege T, Sunar H, Çıkırıkçıoğlu M, Edis M, Duran E. Koroner bypass operasyonu uygulanan olgularda ekstübasyon sonrası hipoksi gelişimi preoperative solunum fonksiyon testleri ile tahmin edilebilir mi? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

93.Duran E, Çıkırıkçıoğlu M, Us M, Hüseyinova G, Edis M. Açık kalp cerrahisi sonrası atriyal aritmi gelişiminde yeni bir etiyolojik factor: Epiaortik yağ dokusu rezeksiyonu( Sinir dokusu içeriği açısından electron mikroskobik inceleme- Ön çalışma). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, 23-27, Ekim, 2002, Antalya.

94.Turgut N, Canbaz S, Balcı K, Ege T, Duran E, Ekuklu G. Koroner bypass operasyonu yapılan hastalarda R-R intervali değişkenliği. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 19-23, Ekim, 2002, Antalya.

95.Arar C, Ceylan N, Gemlik İ, Sunar H, Duran E, Turan N, Pamukçu Z. Total kardiyopulmoner bypass sırasında ventilasyonun stress cevaba etkileri. TARK 2002, 25-30, Ekim, 2002, Antalya.

96.ARAR C, EGE T, DURAN E, PAMUKÇU Z. Primer Hipotiroidili Bir Olguda Acil Açık Kalp Cerrahisi İçin Anestezi Uygulaması. TARK 2003, ANTALYA

97.EGE T, KARADAĞ H, HALICI Ü, DURAN E. İzole Torasik Rat Aortasında Verapamil, Papaverin ve Nitrogliserin Tarafından Oluşturulan Vasodilatasyonun Karşılaştırılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

98.EGE T, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, CANBAZ S, SUNAR H, EDİS M, ACIPAYAM M, DURAN E. Ekstra-anatomik Bypasslarda Orta Dönem Sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

99.EGE T, ESKİOCAK S, EDİS M, DURAN E. Alt ekstremite İskemi-Reperfüzyonunda N-Asetil Sistein’in Rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

100.EGE T, CANBAZ S, SUNAR H, ÇIKIRIKÇIOĞLU, YÜKSEL V, DURAN E. Koroner Arter Bypass Operasyonlarında “No-touch” Teknikle Safen Ven Grefti Hazırlanması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

101.EGE T, CANBAZ S, SUNAR H, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, ACIPAYAM M, GÜRKAN S, DURAN E. Perikardiyal Efüzyonlu Olguların Perikard Sıvısında Proinflamatuvar Sitokin Düzeylerinin Analizi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

102.EGE T, CANBAZ S, SUNAR H, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, YÜKSEL V, DURAN E. Damar Yaralanmalarında Alternatif Greft. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

103.EGE T, TATLI E, CANBAZ S, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, SUNAR H, ÖZALP B, DURAN E. Kalp Cerrahisinde İntraperikardiyal Dren Seçiminin Önemi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

104.EGE T, CANBAZ S, SUNAR H, ÇIKIRIKÇIOĞLU M, ACIPAYAM M, ÇAKIR H, DURAN E. Kardiyak Yaralanmalarda Cerrahi Uygulamalarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

105.CANBAZ S, EGE T, ACIPAYAM M, DURAN E. Vasküler Cerrahi Yapışıklıkların Önlenmesinde Hyaluronik Asidin Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, ÜRGÜP.

106.ARAR C, EGE T, KAYA G, DURAN E, GÜNDAY I. Açık Kalp Cerrahisinde Pompa Sıvısına Ketamin Eklenmesinin Etkileri. TARK 2004, 1-5 Aralık 2004, ANTALYA

107.

Kitap Bölümleri

1- Kalp Damar Cerrahisi Kitabı  Editör Enver DURAN

2- DURAN E, HALICI Ü. Dünyada Kalp Damar Cerrahisinin Tarihçesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı, Prof.Dr. Enver DURAN (Editör), Çapa Tıp Kitabevi, 2004, İstanbul

3- DURAN E, EDİS M. Kardiovasküler Fizyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı, Prof.Dr. Enver DURAN (Editör), Çapa Tıp Kitabevi, 2004, İstanbul

4- DURAN E, EGE T, YÜKSEL V. Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı, Prof.Dr. Enver DURAN (Editör), Çapa Tıp Kitabevi, 2004, İstanbul

Reklamlar%d blogcu bunu beğendi: